Nettsiden vil være stengt for vedlikehold 14.06 klokken 04:00-08:30

VILKÅR OG AUKSJONSREGLER

Vi ber deg lese gjennom vilkårene som gjelder når du handler hos Resalg. Når du bruker Resalg sine tjenester, betyr det også at du akspterer og godkjennner våre gjeldende betingelser.

Resalgs oppdragsgivere består i hovedsak av bobestyrere, banker, namsmenn, politiet, inkassoselskap, finansselskaper o.l.

Disse stiller krav til at alle gjenstander skal prisgodkjennes. I praksis betyr det at: selv om du vinner budrunden må Resalg innhente godkjenning fra oppdragsgiver før budet blir endelig godtatt.

Etter at oppdragsgiver har godtatt ditt vinnerbud, vil du motta en Epost om at budet er akseptert, sammen med faktura på varen. Eller mail med beskjed om at budet ikke ble akseptert, hvis det er tilfellet.

1. Registrering

For å få tilgang til auksjon / kjøp hos Resalg, må du være registrert bruker, som privatperson eller som bedrift. Dette for å ivareta sikkerhet rundt betaling og avhenting. Registreringen er gratis, og uten forpliktelser for deg. Ved å fylle ut registreringsskjemaet bekrefter du å ha oppgitt korrekte opplysninger om deg selv eller bedriften. Dersom opplysningene du har avgitt er uriktige eller endrer seg i fremtiden er du forpliktet til å underrette Resalg med korrekte opplysninger ved å endre din profil under Min konto.

Din konto blir aktiv etter en manuell verifisering og godkjenning av dine opplysninger. Du vil motta en e-post så snart kontoen er aktivert. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Straks du har lest gjennom betingelsene, akseptert dem, og registrert deg, vil du kunne legge inn bud på produkter hos Resalg.

Dette er en sikkerhetsfunksjon for deg, og skal brukes hver gang du benytter deg av Resalg. Du bestemmer selv brukernavn og passord når du registrerer deg.

Det er kun personer som har fylt 18 år og har rett til å inngå juridisk bindende avtaler som kan handle hos Resalg. Innlagt bud er bindende. Falsk ordreinnleggelse eller budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

2. Auksjonsregler

 1. Bindende bud
  Alle bud inngitt i alle typer auksjoner er juridisk bindende. Dette innebærer at plasseringen av et bud via din konto hos Resalg (foretatt enten av deg eller andre som disponerer din konto) ikke kan tilbakekalles fra auksjonen etter at det er avgitt. Er ditt bud vinnende anses en avtale for inngått mellom deg og selger når auksjonen stenger.
 2. Avslå bud
  Selger har rett til å avslå ethvert vinnerbud.
 3. Stenging av auksjoner
  Resalg forbeholder seg retten til å stenge muligheten for salg på gitte tidspunkter.
 4. Stenge ute useriøse brukere
  Resalg forbeholder seg retten til å utestenge useriøse brukere, slette auksjoner, og slette bud.
 5. Betaling
  Produkter kjøpt hos Resalg betales med faktura. Når en auksjon er avsluttet og ditt vinnerbud er registrert, vil du få en bekreftelse fra Resalg på e-post. Videre vil du få en faktura fra firmaet. Dersom fakturert beløp ikke er betalt innen 5 – fem – dager regnet fra fakturadato, anses dette som vesentlig mislighold av inngått avtale i henhold til Resalgs vilkår, og kjøpet vil bli hevet/kansellert uten varsel. Ved heving/kansellering plikter budgiver å betale normaltapserstatning, som tilsvarer de omkostninger som normalt ville påløpt ved et gjennomført kjøp, dog minimum 500 kr. Omkostningenes prosentsats er angitt på hver auksjon. Alle produkter kjøpt hos Resalg skal være betalt før avhenting. Når din betaling er registrert hos Resalg, kan varen hentes.
 6. Oppgjør
  Resalg behandler hele oppgjørsprosessen med fakturautsendelse.
 7. Frakt og avhenting
  Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering og frakt. Dette gjelder også ved evt. kansellering av kjøpet. Når kjøpesummen er registrert betalt hos Resalg, plikter budgiver å avtale tid med selger for budgivers overtakelse av objektet . Fra avtalt overtakelsestidspunkt, har budgiveren risikoen for objektet, og må således fra dette tidspunktet selv sørge for forsikring eller annet for å forebygge tap. Er ikke objektet hentet innen 14 dager etter fakturadato, anses avtalen hevet og selger står fritt til å selge objektet på nytt eller disponere over det på annen måte. Kjøper har i disse tilfeller ingen rett til å kreve tilbakebetaling av budsum eller omkostninger.
 8. Salgsomkostninger
  Salgsomkostningene tilkommer til vinnerbudets størrelse. Salgsomkostningens størrelse bestemmes av en prosentsats som det opplyses om i forkant av budgivningen. Dersom selger ikke kan levere produktet som er beskrevet i auksjonen, er det selger som refunderer salgsomkostningene til kjøper, i tillegg til selve kjøpesummen. Du erkjenner og samtykker i at Resalg fra tid til annen er berettiget til å endre prosentsatsen som utgjør grunnlaget for utregningen av salgsomkostningene, forutsatt at denne satsen klart fremgår på tidspunktet hvor auksjonen legges ut.
 9. Merverdiavgift
  Minstepriser og bud presenteres eksklusive m.v.a. Det tilkommer 25% mva. Kjøretøy som omfattes av stortingets vedtak om omregistreringsavgift og har vært registrert i Norge, er ikke mva pliktig, og selges således uten mva.
 10. Budsamarbeid
  Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jfr. konkurranseloven kap. 3 §10.
 11. Startpris
  Alle auksjoner har en startpris. Alle bud som gis etter auksjonsstart må være høyere enn eller lik startprisen. Det er selger som bestemmer startprisen.
 12. Auksjonsstart / -slutt
  Det er selger som bestemmer start- og sluttidspunkt for alle auksjoner.
  Blir bud lagt inn de siste 5 minuttene, vil auksjonen automatisk forlenges med 15 minutter. 
 13. Budøkning
  Alle auksjoner har en definert budøkning. Størrelsen på avgitt bud må alltid være minimum budøkningen større enn budet man byr over. Det er selger som bestemmer budøknings størrelse.
 14. Autobud
  Du kan legge inn autobud. Det legges inn på vanlig måte som ordinært bud. Da øker budet ditt automatisk opp til det beløpet du har lagt inn, eller budrunden stopper opp. Legger ingen andre inn mer bud, står ditt høyest.

3. Resalgs rolle

Resalg kan ikke bli holdt ansvarlig for oppføringen av eller de produktene som tilbys for salg eller levering av selgeren. Resalg har ikke kontroll over, eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, eller lovligheten av produkter som er gjenstand for slike auksjoner. Selger er derimot forpliktet til å levere et produkt i den stand som er beskrevet i auksjonen. Resalg er selv ikke part i noen av auksjonene og tilbyr kun de tekniske mulighetene, og en markedsplass, hvor disse auksjonene kan bli gjennomført.

Resalg forbeholder seg retten til å stenge auksjoner før de avsluttes, til å forlenge auksjoner, til å avlyse eller tilbakekalle beskrivelser, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske grunner for å gjøre dette (inkludert tekniske problemer opplevd av Resalg, en selger eller på internett). I den grad det er praktisk mulig, vil vi gi en rimelig forhåndsadvarsel angående tiltak som nevnt ovenfor som aktes gjennomført av Resalg. Det kan også forekomme tilfeller hvor denne nettjenesten blir utilgjengelig, enten på planlagt eller ikke planlagt grunnlag. Du tilkjennegir at Resalg ikke er avtalerettslig (eller på noen annen måte) forpliktet eller behøver å tilby eller gjøre tilgjengelig til deg noen av auksjonene, eller noen annen nettjeneste.

Resalg forbeholder seg retten til å suspendere eller stenge kontoen og til å suspendere eller avslutte enhver auksjon tilknyttet en slik konto til et medlem som misligholder, eller som for oss synes å vedvarende eller vesentlig misligholde denne avtale, herunder inkludert avgivelse av falsk registreringsinformasjon eller annen misbruk av markedsplassen Resalg. En person som får sin konto suspendert eller avsluttet av Resalg kan ikke på nytt registrere seg for bruk av markedsplassen Resalg uten vårt forhåndssamtykke. Ved misbruk forbeholder Resalg seg retten til å oppbevare data tilknyttet den stengte/suspenderte konto, for intern bruk. Resalg gjør oppmerksom på at forsøk på ulovlig aktivitet og misbruk av våre tjenester på www.resalg.com vil kunne bli overlevert til politiet ved straffbare forhold for rettslig oppfølging.

Resalg gjør oppmerksom på at auksjon på nett av brukte produkter ikke omfattes av angrerettsloven. Det er således ingen angrerett.

4. Resalgs ansvar

I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Resalg, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med eller i sammenheng med enhver auksjon, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav eller forlangende i forbindelse med beskrivelsen av salgsgjenstanden, bud, ikke gjennomførte eller gjennomførte transaksjoner, eller produkter tilbudt gjennom eller i forbindelse med enhver auksjon.

Resalg er ikke ansvarlig for manglende gjennomføring av forpliktelser etter denne avtale, dersom dette skyldes forhold som ligger utenfor Resalg kontroll.

Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller overfor noen tredjepart for indirekte eller andre følgeskader eller tap, eller for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på denne avtale eller har skjedd på annen måte).

Du aksepterer å holde Resalg ikke ansvarlig for ethvert krav eller utgift som måtte oppstå som en følge av brudd på denne avtale av deg eller gjennom din Resalg konto.

5. Personvern og databehandling

Resalg videreformidler kun betalingsdata registrert hos oss til selger for de auksjoner hvor du er budvinner.

Ved å akseptere vilkårene hos ReSalg har du gitt tillatelse til å la Resalg benytte dine/selskapets personlige opplysninger i henhold til lov om personvern.

Resalg er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir, eller som vi får del i når du legger inn bud eller besøker vår markedsplass. Resalg vil under ingen omstendigheter overlate de utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder hos Resalg, til en tredjepart. Ved å melde deg inn hos Resalg gir du selskapet tillatelse til å bruke din e-post adresse til å sende markedsføring om selskapet og auksjoner. Dette kan du imidlertid reservere deg mot på innmeldingsskjemaet. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve dem slettet. Kontakt i så fall post@resalg.com

6. Lover og regler

Alle juridiske forhold mellom involverte parter og Resalg skal behandles i henhold til norsk lov.

7. Annet

For det tilfelle at noen bestemmelse i inneværende avtale skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførlig grunnet rettslig kjennelse eller dom, skal gjenværende bestemmelser i avtalen fortsatt anses som gyldige og håndhevbare.

Vi tar forbehold om skrivefeil og logiske feil på våre sider.